برنامه‌ی بعدی

کارگاه آموزشی آشنایی با فرایندهای اداری، آیین‌نامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی

مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز

کارگاه آنلاین

وبینار بیماری‌های نوزادان دام‌های کوچک

نشریه برتر در حوزه‌ی دامپزشکی و کشاورزی
و نشریه‌ برتر سال اولی علمی دانشگاه شیراز

برنامه‌ی بعدی

کارگاه آموزشی آشنایی با فرایندهای اداری، آیین‌نامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی

کارگاه آنلاین

وبینار بیماری‌های نوزادان دام‌های کوچک

نشریه‌ علمی سال اولی برتر دانشگاه شیراز
و نشریه برتر در حوزه دامپزشکی و کشاورزی

حساب کاربری ندارید؟