برنامه‌ی بعدی

آشنایی با فرایند انتشار مقالات علمی در مجلات داخلی و خارجی

خانه نشریات معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز
با مشارکت بنیاد نخبگان فارس
و واحد نشریات مدیریت امور فرهنگی دانشگاه تبریز

کارگاه آنلاین

وبینار بیماری‌های نوزادان دام‌های کوچک

نشریه برتر در حوزه‌ی دامپزشکی و کشاورزی
و نشریه‌ برتر سال اولی علمی دانشگاه شیراز

برنامه‌ی بعدی

آشنایی با فرایند انتشار مقالات علمی در مجلات داخلی و خارجی

کارگاه آنلاین

وبینار بیماری‌های نوزادان دام‌های کوچک

نشریه‌ علمی سال اولی برتر دانشگاه شیراز
و نشریه برتر در حوزه دامپزشکی و کشاورزی

حساب کاربری ندارید؟